Studio Projektowe „Perła”

 • kompleksowe projektowanie
 • aranżacja wnętrz:
 • domów
 • apartamentów mieszkalnych
 • hoteli
 • resteuracji

PROMOCJA!
PROJEKTY ŁAZIENEK PRZY ZAKUPIE TOWARU W SALONIE CERAMEX – GRATIS!

Szanowni Państwo,wykonuję projekty wnętrz, obejmujące:
kom­plek­sową aran­żację począw­szy od prze­budowy ścian działowych poprzez skom­ponowanie pod­łóg, ścian, wyboru mebli i wyposażenia, na elemen­tach czysto dekoracyj­nych kończąc,

Zakres prac aran­żacji wnętrz:
projekty: salonów,kuchni, łazienek, pokoi dziecięcych, sypialni, holów, biur, sklepów, stoisk wystawowych, gabinetów,

Kom­plek­sowy projekt wnętrza zawiera:

 • Przyjazd na miej­sce realizacji projektu, weryfikacja wybranych losowo
  wymiarów
 • Uzgod­nienie preferen­cji stylistycz­nych zamawiającego,
  określenie jego potrzeb i pod­stawowych wymagań co do charak­teru
  wnętrz, funk­cjonal­no­ści, określenie ram budżetowych.
 • Przy­gotowanie i wysłanie on-line wstęp­nych, poglądowych
  wizualizacji przed­stawiających kon­cep­cję wystroju i
  aran­żacji wnętrza.
 • Po zaak­cep­towaniu kon­cep­cji prze­słanie rzutów obrazujących
  zaplanowanie i podział przestrzeni.
 • Przy­gotowanie wła­ściwych wizualizacji wnętrz. Wizualizacje są
  prze­syłane drogą e-mail, na życzenie wydruk.
 • Po zaak­cep­towaniu poprzed­nich rysun­ków przy­gotowanie
  rysun­ków bran­żowych – rysunki schematyczne instalacji Wod–Kan,
  elek­trycz­nej, gazowej, rysunki budow­lane układu ścian
  oraz zabudów G-K lub innych. Rysunki tech­niczne w postaci
  roz­winięć ścian z roz­miesz­czeniem glazury, ter­rakoty, paneli
  dekoracyj­nych, ułożeniem pod­łóg (schemat), rysunki zabudów
  sufitowych.
 • Przy­gotowanie rysun­ków tech­nicz­nych zabudów meblar­skich
  (kuch­nia, ew. Meble łazien­kowe, gar­deroby itp.) z
  wyszczegól­nieniem funk­cji, wymiarów oraz materiałów.
 • Przy­gotowanie zestawienia materiałów (pod­łogi, okładziny
  ścienne, materiały malar­skie – kolory i nr. Farb, tyn­ków itp z
  określeniem strefy dekorowanej osob­nym rysun­kiem z opisem) oraz
  przed­miotów – meble, oświetlenie,dodatki. Zestwienie
  ptrzed­miotów wysyłane mailem w postaci aktyw­nych lin­ków do
  kon­kret­nych sklepów.
 • Projekt w wer­sji papierowej z kom­pletem rysun­ków technicznych.
 • Spo­tkanie w punk­cie prezen­tacji pod­łóg, okładzin
  ścien­nych i farb.
 • Spo­tkanie z ekipą remon­tową na miej­scu realizacji w celu
  omówienia założeń wykonaw­czych projektu.

Cena projek­tów wnętrz
Jest uwarun­kowana oczywi­ście od metrażu projektowanych przestrzeni, ale przede wszyst­kim od stop­nia skomplikowania – inaczej wyceniam projekty kuchni związane z projek­towaniem mebli, inaczej sypial­nie.
Przy zleceniu projektu całego miesz­kania proponuję bar­dzo korzystne rozwiązania cenowe.

Dokładną wycenę projektu prze­syłam po otrzymaniu planów wnętrza.
Proszę prze­słać rzuty na adres: michalperlikowski@autograf.pl a wyceną otrzymają Państwo w 12h

Nad­zór autor­ski nad projektem:
Jako dodat­kową usługę oferuję nad­zór autor­ski nad realizacją
projektu oraz własną ekipą romontowo-budowlaną.

Kontakt:
Michał Perlikowski
kom. 608 305 336
mail: michalperlikowski@autograf.pl
tel. 52 3551977